اس ام اس فلسفی

.

.

.
ما اغلب مدتها به درهایی که شادی را برما بسته است


نگاه می کنیم ولی هیچ گاه کسی را که برایمان درهای شادی را می گشاید نمی بینیم . . .

.

.

 

اس ام اس فلسفی 90
.

.

بخاطر بسپاریم که :


بخشنده از دست نمی دهد .


او همواره در حال بدست آوردن است . . .

.

.

اس ام اس فلسفی 90
.

.

به گذشتۀ خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم . . .


( جواهر لعل نهرو )

.

.

.